Vänligen välj företag eller privat

Företag _______

Privatperson _______

Företag

Privat

Miljö & kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Brogårdsand AB har genom sin verksamhet; brytning, förädling och försäljning av sand, en betydande miljöpåverkan. Miljöarbetet skall integreras i vår långsiktiga planering och tillräckliga resurser skall tillsättas för detta. Vi skall förebygga och minimera negativ miljöpåverkan genom kontinuerlig förbättring, så långt det är ekonomiskt, tekniskt och praktiskt möjligt.

Detta uppfyller vi genom att:

  • Minimera negativ miljöpåverkan vid sandutvinningen och återskapa en god miljö.
  • Reducera energiförbrukningen i produktionen.
  • Bevaka och följa gällande miljölagstiftning och föreskrifter samt bindande krav som berör vår verksamhet.
  • Informera, utbilda och engagera personalen i miljöfrågor.
  • Beakta miljöaspekter när vi väljer transportörer och andra leverantörer.
  • Minimera mängden avfall.

Kvalitetspolicy

Brogårdsand AB borgar för kvalitet i alla avseenden och arbetar med kontinuerligt förbättring som en naturlig del i vår verksamhet. Samtliga varor och tjänster som lämnar vårt företag skall ha den kvalitet som kunden är utlovad. Kundens tillfredsställelse är vår ledstjärna!

Detta uppfyller vi genom att:

  • Ständigt föra en dialog med kunden.
  • Alltid verka för högsta möjliga kvalitet och service.
  • Ständigt förbättra våra arbetsmetoder.

Habo 2023-09-01

VD Brogårdsand AB
Erik Hallman